เงื่อนไขและข้อตกลง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้านเก็บรวบรวมจากท่าน 
1.   ข้อมูลความเป็นส่วนตัว หรือเมื่อร่วมกับข้อมูลอื่นโดยตรงและที่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดทางร้านจะเก็บข้อมูลจากท่านดังต่อไปนี้:
      (1)   ข้อมูลระบุตัวตน ตัวอย่างเช่น ชื่อของท่าน เพศ วันเกิด
      (2)  ข้อมูลติดต่อ ตัวอย่างเช่น ที่อยู่การจัดส่งใบเสร็จ ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์
      (3)  ข้อมูลบัญชี ตัวอย่างเช่น บัญชีธนาคาร และรายละเอียดการชำระเงิน
      (4)  ข้อมูลการทำธุรกรรม ตัวอย่างเช่น รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงิน และรายละเอียดสินค้าและบริการอื่นๆ ที่ท่านได้ซื้อจากร้าน
      (5)  ข้อมูลส่วนตัว ตัวอย่างเช่น ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน การสั่งซื้อหรือคำสั่งซื้อจากท่าน ความสนใจ การตั้งค่า การตอบรับ และการตอบแบบสำรวจ
      (6)  ข้อมูลการใช้งาน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลการเข้าใช้แพลตฟอร์มของท่าน สินค้า และบริการอื่นๆ
      (7)  ข้อมูลการตลาดและการติดต่อสื่อสาร ตัวอย่าง เช่น ความพึงพอใจในการรับข้อมูลการตลาดจากทางร้านและบุคคลภายนอกของร้าน และความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสาร

2.   การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
      ข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้านเก็บมาจากท่านจะนำไปใช้โดยร้าน หรือแชร์ หรือส่งมอบให้กับบุคคลภายนอก สำหรับบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
      (1)  เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการ
      (2)  เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน
      (3)  การชำระเงินค่าสินค้าที่ท่านชำระ
      (4)  การส่งมอบสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ ทางร้านจะส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลภายนอกเพื่อทำการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน
      (5)  เปรียบเทียบข้อมูลและยืนยันกับบุคคลภายนอกเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

3.   การเพิกถอนความยินยอม และการให้ลบหรือทำข้อมูลให้เป็นนิรนามซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
      ท่านอาจแจ้งการเพิกถอนการให้ความยินยอมของท่านในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา หรือร้องขอให้ลบโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

4.   การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคล
      ท่านมีหน้าที่ในการแจ้งหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ทางร้านมีไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ท่านสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลาโดยการเข้าจากบัญชีท่านไปที่แพลตฟอร์ม หากท่านไม่สามารถทำการอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางบัญชีของท่านได้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลส่วนตัว

5.   การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
      หากท่านต้องการขอทราบข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ทางร้านได้เก็บไว้ หรือมีข้อสงสัยในการเก็บข้อมูลหรือได้เปิดเผยโดยทางร้านในปีที่ผ่านมา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลส่วนตัว

6.   ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน
      รหัสผ่านของท่านเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการเข้าใช้บัญชี กรุณาห้ามแชร์รหัสผ่านของท่านกับใคร หากท่านใช้รหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น ท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่เกิดขึ้นจากบัญชีชื่อของท่านและผลกระทบนั้นๆ ดังนั้นหากรหัสผ่านของท่านถูกเปลี่ยนด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือเชื่อว่ารหัสผ่านของท่านถูกเปลี่ยนแปลงให้ท่านติดต่อกับทางร้านและขอเปลี่ยนรหัสผ่านทันที

7.   การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
      ทางร้านจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นหรือตามกฎหมาย ทางร้านจะหยุดการเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวหรือลบข้อมูลที่เชื่อมโยงกับท่าน เนื่องจากไม่มีความจำเป็นต่อกฎหมายหรือต่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอีกต่อไป

8.   สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
      ท่านรับทราบและยอมรับว่าเรามีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านในกรณีที่มีกฎหมายกฎระเบียบรัฐบาลภาษี การบังคับใช้กฎหมายหรือต่อผู้มีอำนาจหรือต่อเจ้าของผู้มีสิทธิ์หรือในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรที่พอดีช้อปเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฎิบัติตามหน้าที่ข้อกำหนด หรือการร่วมมือใดไม่ว่าจะโดยสมัครใจหรือได้รับคำสั่งมาเพื่อให้ความร่วมมือตามคำสั่งการสืบสวนและหรือตามที่ร้องขอจากบุคคลเหล่านั้นตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ ท่านตกลงยินยอมจะไม่กระทำการใดๆ และหรือสละสิทธิ์ของท่านที่จะกระทำการใดต่อ Sabaimenu.com สำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวตามสถานการณ์เช่นว่านี้